Visie

Wij streven naar een maximale ontwikkeling van onze leerlingen. Waarbij naast de verstandelijke en emotionele ontwikkeling ook de creatieve, sociale, culturele en lichamelijke ontwikkeling gestimuleerd worden. Voor elk van deze ontwikkelingsgebieden stellen we hoge doelen. Wij werken in een open communicatie samen met ouders en de omgeving. Wij willen onze leerlingen laten uitgroeien tot zelfbewuste en evenwichtige mensen. Onze kernbegrippen daarbij zijn:

 • een positief zelfbeeld
 • met oog voor de medemens en de samenleving
 • zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • gezonde nieuwsgierigheid
 • maximale brede ontwikkeling
 • rekening houdend met individuele verschillen

Ons motto is: ‘Gezamenlijke groei naar persoonlijke bloei’

Ons onderwijsconcept – In onze school wordt gewerkt met het jaarklassensysteem. Bij ons onderwijs laten we ons inspireren door kenmerken van adaptief onderwijs.

Adaptief onderwijs gaat uit van de capaciteiten/mogelijkheden van de leerling en sluit daarbij aan. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen:

 • relatie
 • competentie
 • autonomie

Onder de basisbehoefte ‘relatie’ wordt verstaan dat leerlingen:

 • zich geaccepteerd weten
 • ze erbij horen
 • ze het gevoel hebben welkom te zijn
 • ze zich veilig voelen

Onder de basisbehoefte ‘competentie’ wordt verstaan dat leerlingen:

 • ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen aankunnen
 • ontdekken dat ze steeds meer aankunnen

Onder de basisbehoefte ‘autonomie’ wordt verstaan dat leerlingen:

 • weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen

Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt. Voor ons betekent dit dat wij ons gedrag afstemmen op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen, als voor het pedagogisch optreden. Onze grondhouding daarbij is dat we hoge verwachtingen van kinderen hebben.

Op de Lindelaar bieden we, waar mogelijk, onderwijs op maat. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van iedere leerling afzonderlijk. Om dit organisatorisch uitvoerbaar te maken, clusteren we de kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften en werken we met groepsplannen.

Call Now Button