De ouderraad (OR) van de Lindelaar  

De ouderraad (OR) van IKC de Lindelaar bestaat uit een vertegenwoordiging van
ouders/verzorgers of voogden van de leerlingen van de Lindelaar. 
De OR bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en de overige leden. De leden van de OR worden tijdens de zgn. zakelijke ouderavond gekozen. De actuele samenstelling vindt u op het informatieblad (menu Ons IKC – Documenten). Het mailadres van de ouderraad is: or.delindelaar@kitsprimair.nl

De OR heeft de volgende taken:

  • Ouders betrekken bij het reilen en zeilen op school,
  • De bloei van de school te bevorderen,
  • De belangen van de school en het openbaar onderwijs voor te staan op een wijze die de OR nodig acht,
  • Advies uitbrengen aan de directie en de medezeggenschapsraad over aangelegenheden die de ouders aangaan.
  • De ouders te vertegenwoordigen waar dit nodig is.

Wilt u meer informatie?  Download het huishoudelijk reglement OR v1.1 Lindelaar

 

Financiën – Vrijwillige ouder- en schoolreisbijdrage
Naast bovengenoemde activiteiten van de werkgroepen betaalt de OR mee aan de schoolreizen, stelt nieuwe leermiddelen ter beschikking, schaft nieuwe boeken aan en betaalt mee aan culturele activiteiten. Om dit allemaal te bekostigen, heeft de OR een tweetal bronnen van inkomsten, te weten:

  1. Het schoolfonds, waarvoor  aan de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd van € 20,00 per kind. De Ouderraad is niet voornemens dit bedrag de komende jaren te verhogen. 
  2. Het ophalen en verkopen van oud-papier, dat iedere laatste zaterdag van de maand door een groep vrijwilligers (ouders en personeel) gebeurt.

Vrijwillige ouder- en schoolreisbijdrage.
De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage zijn vrijwillig; de OR rekent echter wel op uw betaling zodat de activiteiten en schoolreizen aan alle kinderen kunnen worden aangeboden.  Bij inschrijving van leerlingen wordt geïnventariseerd of de ouders deze bijdrages kunnen/willen betalen.

Het incasseren van deze bijdragen is jaarlijks een behoorlijke klus en daarom zijn wij overgaan tot automatische incasso van deze bijdragen. Uitgebreide informatie hierover vindt u via onderstaande link: 
begeleidende-brief-automatische-incasso-de-lindelaar

Het formulier tot machtiging automatische incasso vindt u via onderstaande link:
machtiging-doorlopende-incasso-or-lindelaar

Namens alle leerlingen, het team en de Ouderraad danken wij u hartelijk voor uw medewerking hierin. 

Communicatie
Om de ouders zo goed mogelijk te informeren over hetgeen de OR doet, is er tenminste één keer per jaar een algemene zakelijke ouderavond. Hier worden de ouders geïnformeerd over de activiteiten die het afgelopen jaar door de OR zijn ontplooid. Naast deze algemene zakelijke ouderavond vergadert de OR ca. één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen  is ook altijd een delegatie van de schooldirectie en het onderwijzend personeel aanwezig. De verslagen hiervan liggen voor iedereen ter inzage bij het prikbord en zijn ook na te lezen op de website, zie hieronder.

Overzicht notulen/verslag 2020/2021:

 

Overzicht notulen/verslag 2019/2020:

notulen OR Lindelaar – 03-12-2019
Notulen OR Lindelaar – 03-09-2019 

 

 

————————————————————————–

 

Belangrijke mededelingen, nieuwtjes en feitjes van de ouderraad kunt u ook terug vinden in het Lindeblad dat digitaal verspreid wordt onder ouders en op de website staat. Sinds kort is de ouderraad ook te volgen via twitter!! @delindelaar.
Het mailadres van de ouderraad is: or.delindelaar@kitsprimair.nl

Voor bijzondere gelegenheden of activiteiten participeert de OR in werkgroepen. In deze werkgroepen worden, in nauwe samenwerking met diverse personeelsleden, activiteiten voorbereid en uitgevoerd. Hierbij kunnen we denken aan Sinterklaas, Kerst, laatste schooldag, afscheid groep 8, etc.

 

Call Now Button