Samenvatting voorlichtingsbijeenkomsten juni 2016

infoWij hebben u tijdens verschillende bijeenkomsten geïnformeerd over de peuteropvang die vanaf 29 augustus op de schoollocaties in Midden-Drenthe aangeboden zal worden. In Midden-Drenthe houdt de huidige peuterspeelzaalorganisatie SPMD op te bestaan.
In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe zullen de twee schoolbesturen, waaronder Kits Primair, vanaf de zomervakantie een nieuw aanbod voor peuters, ‘peuteropvang’, verzorgen. Tijdens de informatiebijeenkomsten deze maand hebben wij deze ontwikkeling nader toegelicht. Voor de ouders die hierbij niet aanwezig konden zijn, volgt hierbij een samenvatting van de verstrekte informatie.

De achtergrond van deze ontwikkeling is het volgende:

 • De rijksoverheid heeft bepaald dat in alle gemeentes de voorschoolse voorzieningen voor peuters moeten worden geharmoniseerd.
 • Een aantal jaar geleden hebben Kits Primair en COG Drenthe een visie ontwikkeld op de samenwerking tussen onderwijs en opvang binnen een ‘kindcentrum’.
 • Het vertrekpunt hierbij was dat de meest optimale invulling van een ‘kindcentrum’ uiteindelijk één integrale locatie zou zijn. Hierbij wordt vanuit één organisatie, onder één leiding en vanuit één team optimaal invulling aan onderwijs en opvang gegeven.
 • Per 1 januari 2016 wordt de opvang op kindcentra de Eshorst, de Beatrixschool en de Schutkampen in Midden-Drenthe verzorgd door de stichting COG Drenthe Kinderopvang.
 • Vanaf 1 september 2016 wordt de kinderopvang op de locaties G.A. de Ridder, Harm Smeenge, Margriet en De Zuiderenk verzorgd door Kits Primair.
 • Tevens is door de gemeente Midden Drenthe besloten om vanuit de kindcentra, liefst op alle basisscholen in Midden-Drenthe, peuteropvang inclusief Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) te gaan aanbieden.
 • De huidige peuterspeelzaalorganisatie in Midden-Drenthe houdt op te bestaan
 • De twee schoolbesturen hebben gezamenlijk de opdracht opgepakt.
 • Vanaf 29 augustus zal, conform de landelijke richtlijnen, peuteropvang onder de Wet Kinderopvang vanuit de scholen aangeboden worden.
 • Dit houdt in dat het peuteraanbod straks moet voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
 • Dat betekent o.a. 2 gediplomeerde leidsters op een groep van meer dan 8 peuters en dat de financiering conform de Wet Kinderopvang verloopt.
 • Ouders die beide werken of studeren of alleenstaande ouders die werken of studeren komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Ook voor de peuteropvang kunnen deze ouders een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van het peuteraanbod aanvragen.
 • Ouders die niet (beide) werken of studeren komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Deze ouders betalen straks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de peuteropvang. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan de schoolbesturen om dit mogelijk te maken.
 • COG Drenthe en Kits Primair zullen dit doen met het volledige behoud van het eigen en bijzondere karakter, dat het aanbod voor peuters nu ook heeft. School blijft dus school en peuteropvang blijft peuteropvang, maar door dit vanuit één organisatie te organiseren, zijn wij ervan overtuigd het totale aanbod te kunnen versterken en verdiepen voor alle kinderen en ouders.

De situatie vanaf 29 augustus 2016 zal zijn:

 • Op de groepen blijft voor de kinderen zoveel mogelijk alles gelijk
 • De huidige peuterspeelzaalleidsters treden, indien zij willen in dienst bij COG Drenthe Kinderopvang en bij de Stichting Kindcentra Kits Primair
 • Het LRK-nummer voor de belastingdienst wordt opnieuw vastgesteld. Dit nummer heeft u straks nodig voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag en zal worden vermeld op uw overeenkomst voor de peuteropvang.
 • In verband met de nieuwe schooltijden op de meeste scholen en het feit dat veel peuters ’s middags slapen zullen we op de meeste locaties de peuteropvang aanbieden op de ochtenden van 8.30 tot 11.30 uur. Alleen op locaties waar meer dan 2-3 peuteropvanggroepen zijn, zullen er ook middag dagdelen zijn.
 • Alle dagdelen op de peuteropvanggroepen duren drie uur.
 • In principe zullen de peuteropvanggroepen voor 2- en 3 jarigen zijn.
 • Daar waar de groepen niet vol zijn, kan het zijn dat een combinatie wordt gemaakt met (de kinderen van) het kinderdagverblijf
 • Ook op deze locaties blijft echter een volwaardig peuteraanbod van kracht.

De veranderingen die deze inhoudelijke ontwikkeling met zich meebrengt zijn:

 • U ontvangt een overeenkomst van een nieuwe contractpartner: COG Drenthe Kinderopvang of Kindcentra Kits Primair
 • Schooldirecteur is eerste aanspreekpunt voor opvangzaken
 • Voor de MFA’s zijn de beide schooldirecteuren verantwoordelijk
 • Geïnteresseerde ouders worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de oudercommissie van de betreffende opvanglocatie.
  Kosten
 • De Wet Kinderopvang is ook hier van toepassing; ouders die in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag moeten deze aanvragen via de Belastingdienst. In de bijlage is informatie opgenomen over hoe u deze toeslag kunt aanvragen. Deze ouders betalen een vast bedrag aan COG Drenthe of Kits Primair en ontvangen een inkomensafhankelijke toeslag terug van de Belastingdienst, waardoor er per saldo een inkomensgerelateerde netto ouderbijdrage overblijft.
 • Ouders die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, betalen dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage rechtstreeks aan Kits Primair of COG Drenthe.
 • In de ouderbijdragetabel in de bijlage kunt u vinden wat u straks netto betaalt voor twee of drie dagdelen peuteropvang.

Vervolg:
We streven ernaar alles hetzelfde te houden, maar ontkomen niet aan een administratieve overgang…. We willen dit voor u zo makkelijk mogelijk maken, door met het nemen van de volgende stappen te zorgen dat ook de contractuele zaken na 1 september 2016 goed geregeld blijven:

 • U ontvangt bij deze samenvatting daarom een aanmeldingsformulier om uw kind aan te melden voor de peuteropvang bij Kits Primair of COG Drenthe.
 • O.b.v. deze gegevens ontvangt u van COG Drenthe Kinderopvang of Kindcentra Kits Primair een nieuw contract en een automatisch incassoformulier ter controle en ondertekening.
 • In bijgaande ouderbijdragetabel kunt u vinden wat de netto ouderbijdrage is per inkomenscategorie.
 • De factuur voor de peuteropvang ontvangt u steeds in de maand voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaatsvindt. Dat betekent dat u de factuur van de peuteropvang in september al ontvangt in de maand daaraan voorafgaand: augustus 2016.
 • Voor de maand augustus 2016 ontvangt u geen factuur als tegemoetkoming voor het ongemak.
 • Het tijdig retourneren van zowel het aanmeldformulier als daarna ook de overeenkomst is daarom van belang om de groepsindeling en het medewerkersrooster voor de zomervakantie te kunnen organiseren.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact op nemen met:

Kits Primair
Tel.: 0593-535101
of mail: kinderopvang@kitsprimair.nl

Kortom:
1. Peuteraanbod gaat na zomer gewoon door op de kindcentra van de schoolbesturen.
2. Kosten en tijden veranderen soms een beetje, voor de kinderen blijft zoveel mogelijk gelijk.
3. Hebt u als ouder vragen??? Dan hopen we dat u ons belt of mailt.
4. Wij, de leidsters en schoolbesturen hopen u ook op 29 augustus weer te mogen begroeten!

Call Now Button